top of page

Algemene Voorwaarden

Atelier Kumquat is een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Bekkevoort (3461) Klauwstraat 8; gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0.732.372.665. 
   
1.    Toepasbaarheid 


1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Atelier Kumquat en op alle werkzaamheden uitgevoerd door consultants, werknemers en/of aangestelde van Atelier Kumquat, binnen het kader van haar normale activiteiten.  
1.2.    Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever (hierna Klant) de Algemene Voorwaarden van Atelier Kumquat te aanvaarden. 
1.3.    Deze Algemene Voorwaarden prevaleren op strijdige en andersluidende bepalingen in de documenten van de Klant. 

1.4.    Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden worden enkel schriftelijk gemaakt en zijn nooit impleciet.

   
2.    Totstandkoming van de overeenkomst 


2.1.    Een Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een Offerte; door de (online) aankoop van een dienstenpakket aan vaste prijs; of de aanvang met een dienstverlening zonder dat de Klant, onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan, hiertegen bezwaar maakt.          
2.2.    De Overeenkomst vervangt alle eerdere voorstellen en/of mondelinge akkoorden. 
2.3.    Een Offerte is niet deelbaar en kan niet opgesplitst worden, tenzij anders vermeldt. Atelier Kumquat is niet gebonden tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
2.4.    Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
2.5.    Atelier Kumquat voert geen extra werk uit zonder dat vooraf te melden aan de Klant. Die laatste krijgt daarvoor een nieuw prijsvoorstel of kiest ervoor om het extra werk in regie te laten uitvoeren aan een vooraf afgesproken uurtarief.   

 
3.    Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus 


3.1.    Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. 
3.2.    Op verzoek van Atelier Kumquat dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest. 
 


4.    Drukproeven, correcties en goed voor druk 


4.1.    Drukproeven niet voorzien in de offerte worden in rekening gebracht en elke wijziging dient schriftelijk te worden meegedeeld.
4.2.    Aterlier Kumquat houdt zich eraan deze correct uit te voeren en een nieuwe proef voor te leggen ter goedkeuring.
4.3.    Mondelinge, telefonische of correcties per e-mail zijn op risico van de opdrachtgever.
4.4.    Na het overmaken van een goed voor druk, is Aterlier Kumquat van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven.
4.5.    De goed voor druk blijft eigendom van Aterlier Kumquat en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting.
4.6.    De verschillende drukprocedés houden een verschil in reproductie van kleuren in.
4.7.    Aterlier Kumquat staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden.
4.8.    Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven zullen extra in rekening worden gebracht.
4.9.    Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
4.10.    De klant is zelf verantwoordelijk voor het aandachtig overlezen en controleren van eventuele (spelling)fouten in de digitale proeven. 
4.11.    Hou er rekening mee dat de kleuren van de online proef op elk computerscherm anders zijn en kunnen verschillen van het uiteindelijke kleur op papier. Dit kan liggen aan de instellingen van uw beeldscherm, de drukpers, weersomstandigheden, papiersoort,...

 
5.    Annulaties en beëindiging 


5.1.    Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Atelier Kumquat maakt in dat geval haar eindstaat van kosten, rekening houdend met de prestaties geleverd tot aan de beëindiging van de overeenkomst, verhoogd met een schadevergoeding van 25% van de niet gepresteerde en factureerbare items uit de offerte, in geval van annulaties door de Klant. 
5.2.    Op eerste verzoek zal Atelier Kumquat alle documenten, materiaal, toegangen en paswoorden terugbezorgen aan de Klant; of in onderling akkoord vernietigen. 
5.3.    De Klant kan slechts aanspraak maken op de ruwe uitvoering en prestaties die reeds werden uitgevoerd en waarvoor effectief betaald wordt.

6.     Duurovereenkomsten


6.1.     Wanneer de werkzaamheden van Atelier Kumquat bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave of (online) publicatie, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst gelden voor onbepaalde tijd. 
6.2.    Dit type overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 


7.    Levering 


7.1.    Datum van oplevering wordt slecht als aanwijzing opgegeven en is nooit bindend. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding en ontbind de overeenkomst niet. 
7.2.    Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de Klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden, en andere noodzakelijke broninformatie tijdig over te maken; gedeeltelijke opleveringen te aanvaarden; of indien de Klant bijkomende bestellingen plaatst of de vraag wijzigt.  
7.3.    Behoudens tijdig protest, uiterlijk 8 dagen na oplevering, worden de opleveringen als aanvaardt beschouwd en is betaling verschuldigd. 
7.4.    Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen aan de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van Aterlier Kumquat. 
   

8.    Betaling 
 

8.1.    Na akkoord met een offerte boven de 400 € wordt een voorschot van 40 % gefactureerd. Restant wordt gefactureerd op het einde van de maand na oplevering van het desbetreffende onderdeel.  
8.2.    Pakketten aan een forfaitprijs worden altijd op voorhand gefactureerd. 
8.3.    Alle aan de Klant verzonden facturen dienen betaald te worden, uiterlijk op de vervaldag van de factuur. 
8.4.    Bij gebrek aan betaling of schriftelijk protest binnen de 8 dagen wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de nalatigheidsinteresten aan de wettelijke intrestvoet van 12,5 % per jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanmaning, onverminderd alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, met een minimum van 50,00 euro. 
8.5.    Atelier Kumquat behoudt zich het recht alle verdere uitvoering op te schorten totdat de Klant de facturen heeft betaald. 
8.6.    Alle toegestane kortingen vervallen bij laattijdige betaling.
7.    Periodieke facturatie: Atelier Kumquat heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever. 
   

9.    Intellectuele eigendomsrechten 


9.1.    Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Atelier Kumquat de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar niet beperkt tot – de auteursrechten, de rechten op tekeningen & modellen,) op alle in uitvoering van de opdracht gecreëerde en/of meegedeelde schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, methodes, teksten of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de opdracht werd gecreëerd of meegedeeld, inclusief het afgeleverd resultaat en ongeacht de voorlopige of definitieve aard daarvan. 
9.2.    Atelier Kumquat heeft het recht om deze schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten, of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de opdracht werd gecreëerd of meegedeeld ook te gebruiken voor de uitvoering van opdrachten voor derden. 
9.3.    Het is de Klant slechts toegestaan om het door Atelier Kumquat geleverd resultaat van de opdracht te gebruiken voor het doel zoals omschreven in de offerte. Gebruik voor enig ander doel, voor directe en indirecte commerciële doelen of overdracht aan derden is uitdrukkelijk verboden. 
9.4.    De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerpen van de door Atelier Kumquat gecreëerde website/applicatie of digitale productie in kader van een campagne of bedoeld voor sociale media, worden overdragen op het moment dat deze worden gepubliceerd op het gebruikersaccount van de Klant. 
9.5.    Indien de website of andere digitale oplevering foto’s of tekeningen bevat die werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de Klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek.  Gebruikerslicenties worden ten behoeve van de Klant gekocht en integraal doorgerekend. 
9.6.    Atelier Kumquat zal er op redelijkerwijze op toezien geen beelden of materiaal te gebruiken waarvan de Intellectuele rechten aan derden behoren, en weigeren deze foto’s te gebruiken of te publiceren, waarvan zij weet heeft de rechten van derden te schaden.  Niettemin blijft de Klant ten allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zulke beelden en tekeningen op hun publieke kanalen, en kan Atelier Kumquat nooit aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan.    
9.7.    De dienstverlening van Atelier Kumquat geschiedt uitsluitend ten behoeve van rechtstreekse Klant. Derden kunnen aan de uitvoering noch aan de resultaten rechten ontlenen. 
9.8.    Atelier Kumquat is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Atelier Kumquat is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Atelier Kumquat openbaar te maken of te verveelvoudigen.

10.    Eigen promotie


10.1.    Zolang hierover geen andere afspraken zijn gemaakt, heeft Atelier Kumquat de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
   

11.    Hosting, externe providers, externe services  


11.1.    Atelier Kumquat levert of verhuurt geen hostingdiensten of enige andere diensten van 3e partijen, die gebruikt of gelinkt worden op de website of digitale kanalen van de Klant. De Klant dient op ons voorstel hostingdiensten, domeinnaamregistraties en aanverwante services rechtstreeks aan te schaffen en te betalen aan deze dienstenleveranciers. 
11.2.    De Klant moet de nodige toegangen en mogelijkheden verschaffen om ons toe te laten de aangekochte diensten te benutten en in te stellen, althans voor de periode van uitvoering, desgevallend de service-periode van een onderhouds-support overeenkomst. 

   
12.    Aansprakelijkheid 


12.1.    Alle door Atelier Kumquat geleverde diensten zijn middelenverbindtenissen.  
12.2.    Atelier Kumquat is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende, ontbrekende of verkeerde informatie door de Klant. 
12.3.    Atelier Kumquat is niet aansprakelijk voor de prestaties van derden, waarop bij de behandeling van een opdracht beroep wordt gedaan, en die geen deel uitmaken van de opleveringen door Atelier Kumquat of haar rechtstreekse onderaannemers. 
12.4.    De totale aansprakelijkheid van Atelier Kumquat m.b.t. de geleverde diensten is beperkt tot het bedrag van de aan de Klant geleverde diensten, die aanleiding gaven tot het schadegeval. De Klant kan opteren voor de terugbetaling van de diensten, ofwel het opnieuw laten uitvoeren van de diensten. 
12.5.    In geen geval kan Atelier Kumquat aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade. 
12.6.    Atelier Kumquat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eender welk digitale of andere publicatie door haar aangemaakt, van zodra deze wordt overgedragen op de accounts of kanalen van de Klant of door de Klant publiek wordt gemaakt. 
12.7.    Atelier Kumquat is niet verantwoordelijk voor drukfouten of enige andere fout in publicaties, voorzover die niet werden opgemerkt door de klant alvorens een goed voor druk te geven. 

     

13.    Gegevensverwerking

 
13.1.    In het kader van haar diensten en de uitvoering van een opdracht, verwerkt Atelier Kumquat mogelijkerwijze, of heeft zij inzage in persoonsgegevens die de Klant op zijn systemen, website of cloud-infrastructuur verwerkt.  
13.2.    In geval van actieve gegevensverwerking heeft Atelier Kumquat de hoedanigheid van verwerker en sluit hiertoe een verwerkersovereenkomst af.  De Klant is in dat geval de "Verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens" in de zin van de wetgeving en regulering in verband met de verweking van persoonsgegevens.   
13.3.    Atelier Kumquat veronderstelt dat de Klant de wettelijke verplichtingen, die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, terdege naleeft. 
13.4.    Atelier Kumquat verbindt zich er uitdrukkelijk toe het vertrouwelijk karakter en de veiligheid van de persoonsgegevens die zij in het kader van de opdracht verwerk of waartoe zij inzage krijgt,  te waarborgen.  
 

14.    Betwisting 


14.1.    Elke partij aanvaardt om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om eventuele tekortkomingen te verhelpen, en steeds eerst te zoeken naar een minnelijke schikking. 
14.2.    Enkel het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Leuven uitsluitend bevoegd. 


Lees ook: 

De Algemene Voorwaarden werden laatst aangepast op 26 januari 2024 

bottom of page